Kalëdø ðventës

Nuskamba varpais,

Kaip visos ðventës jos

Ateis ir vël praeis.

Lai linksmos bûna jos!

Na, o Naujais

Turtingi bûkite

Idëjom ir darbais.

2013 m.  gruodþio 20 d. Vilniaus universiteto vaikø ligoninëje ávyko LVRIT gydytojø  draugijos mokslinë praktinë konferencija „Skubioji vaikø kardiologija. Aktualios infekcijø problemos“.

 

Konferencijos programà rasite ÈIA.

Konferencijos praneðimus rasite skiltyje NARIAMS.

 

——————————————————————————————————————————

 

2012 m. atnaujintas sunkaus sepsio ir septinio ðoko gydymo rekomendacijas (anglø kalba) galite atsisiøsti ið ÈIA.

 

——————————————————————————————————————————

 

Praneðame, kad skiltyje NARIAMS jau galite rasti medþiagà ið ðiø konferencijø:

— „Tarptautinës rekomendacijos, aktualios vaikø intensyviojoje terapijoje“ (2013 m. balandþio 5 d.)

— „Vaikø intensyviosios terapijos aktualijos“ (2012 m. gruodþio mën. 7 d.)

 

——————————————————————————————————————————

 

Patvirtintà vaikø intensyviosios terapijos gydytojo medicinos normà rasite ÈIA.

 

Patvirtintà anesteziologo-reanimatologo medicinos normà rasite ÈIA.

 

——————————————————————————————————————————

 

Sukurti elektroninio paðto adresai visiems LVRIT draugijos nariams. Platesnë informacija – telefonu Vilniuje (5) 272 0277 (kreiptis á gyd. Henrikà Ðimkø).