Konferencija „Vaikø lëtinës kvëpavimo organø ligos“

 

2018 m. rugsëjo 27 d. Kaune ávyks konferencija „Vaikø lëtinës kvëpavimo organø ligos“, kurià organizuoja Lietuvos sveikatos mokslø universitetas, LSMU Vaikø ligø klinika ir Vaikø lëtiniø kvëpavimo organø ligø centras.

 

Daugiau informacijos ir konferencijos programà rasite ÈIA.

 

——————————————————————————————————————————

 

2018-02-09 konferencijos praneðimai

 

2018 m. vasario 9 d. vyko respublikinë konferencija „Vaikø intensyviosios terapijos ir skubios medicinos aktualijos“, kurià organizavo LSMU Vaikø ligø klinika ir Lietuvos vaikø reanimacijos ir intensyvios terapijos gydytojø draugija.

 

Kvieèiame susipaþinti su konferencijos praneðimais, kuriuos rasite skiltyje NARIAMS.

 

——————————————————————————————————————————

 

2017-01-13 ávykusios konferencijos praneðimai

 

Praneðame, kad skiltyje NARIAMS jau galite rasti praneðimus ið 2017 m. sausio 13 d. Kaune ávykusios konferencijos „Vaikø intensyvi terapija ðiandien: aktualijos, iððûkiai ir sprendimai“.

 

——————————————————————————————————————————

 

Apmokëjimo uþ narystæ tvarka (atnaujinta 2017 m. sausá)

 

Gerbiami draugijos nariai,

 

informuojame apie pasikeitusià LVRITGD narystës apmokëjimo tvarkà. 2014 m. gruodþio 19 d. Vilniuje ávykusiame LVRITGD ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime buvo patvirtinta tokia tvarka:

•            LVRITGD nario metinio mokesèio dydis — 5 eurai.

•            LVRITGD stojamasis mokestis — 5 eurai.

•            Narys bus iðbraukiamas ið LVRITGD, jei nemokës mokesèio 3 ir daugiau metø.

 

Nario mokestá nuo ðiol galima apmokëti internetu, pinigus pervedant á LVRITGD sàskaità. Mokëjimo paskirtyje reikia nurodyti, uþ kuriuos metu yra mokama.

 

Pasitikrinti, uþ kuriuos metus Jums reikia sumokëti, galite rasti skiltyje NARIAMS, byloje „Draugijos_nariai_201701.pdf“ (NUORODA á dokumentà).

 

Rekvizitai apmokëjimui:

Lietuvos Vaikø Reanimacijos ir Intensyvios Terapijos Gydytojø Draugija

Ámonës kodas: 191955626

Banko sàskaita: LT 557044060001347020

Bankas: SEB Bank AB

Banko kodas: 70440

 

Susirinkimo protokolà rasite skiltyje NARIAMS (NUORODA á dokumentà)

 

Visais klausimais, susijusiais su LVRITGD veikla, kreipkitës info@vritdraugija.lt

 

——————————————————————————————————————————

Kvieèiame susipaþinti su naujomis Lietuvos vaikø reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytojø draugijos parengtomis rekomendacijomis:

 

· DKA rekomendacijos 2014

· Pradinio galvos smegenø traumos gydymo rekomendacijos

· Sepsiniu ðoku serganèio vaiko gydymo veiksmø seka

· Pagalba uþsikimðus tracheostominiam vamzdeliui 

· Vaiko gaivinimas ligoninëje. Rekomendacijos 

 

 

Rekomendacijas galite rasti skiltyje NARIAMS.

 

——————————————————————————————————————————

Patvirtintà vaikø intensyviosios terapijos gydytojo medicinos normà rasite ÈIA.

 

Patvirtintà anesteziologo-reanimatologo medicinos normà rasite ÈIA.