Kalëdø ðventës

Nuskamba varpais,

Kaip visos ðventës jos

Ateis ir vël praeis.

Lai linksmos bûna jos!

Na, o Naujais

Turtingi bûkite

Idëjom ir darbais.

 

 

 

 

 

 

2015 m. birþelio 10-13 dienomis Vilniuje, „Litexpo“ parodø ir kongresø centre, vyks 26-asis Europos pediatrijos ir naujagimiø intensyviosios terapijos asociacijos (ESPNIC) kasmetinis kongresas

 

Daugiau informacijos: http://espnic.kenes.com

 

——————————————————————————————————————————

 

2014 m. spalio 28-29 d. Vilniuje vyks kasmetinë konferencija „International Vilnius Course: „Update on Paediatric Infectious Diseases“. Renginys skirtas visø profesiniø kvalifikacijø gydytojams, biomedicinos mokslø doktorantams, gydytojams rezidentams, visuomenës sveikatos specialistams.

 

Konferencija vyks Vilniaus universiteto Centriniø rûmø Teatro salëje (Universiteto g. 3, Vilnius).

 

Konferencijos programà rasite, paspaudæ ÐIÀ NUORODÀ.

 

Iðankstinë registracija - iki 2014 metø rugsëjo 19 dienos, po ðio termino bus taikomi vëlyvosios registracijos mokesèiai. Registracija internetu: http://viaconventus-online.com/customer/account/login/

 

Konferencijos dalyviai turi galimybæ teikti praðymus dalyvavimo konferencijoje iðlaidoms paremti. Iðsamià informacijà apie finansavimo galimybes rasite, paspaudæ ÐIÀ NUORODÀ

 

Daugiau informacijos — renginio tinklalapyje, kurá rasite ÈIA.

 

——————————————————————————————————————————

 

2014 m. rugsëjo 18 d. Vilniuje vyks konferencija „Sepsis ir infekcija: gydymo ir diagnostikos aktualijos“.

Nemokama registracija vykdoma tik INTERNETU (www.nmcentras.lt).

Daugiau informacijos rasite ÈIA.

 

——————————————————————————————————————————

 

2013 m.  gruodþio 20 d. Vilniaus universiteto vaikø ligoninëje ávyko LVRIT gydytojø  draugijos mokslinë praktinë konferencija „Skubioji vaikø kardiologija. Aktualios infekcijø problemos“.

 

Konferencijos programà rasite ÈIA.

Konferencijos praneðimus rasite skiltyje NARIAMS.

 

——————————————————————————————————————————

 

2012 m. atnaujintas sunkaus sepsio ir septinio ðoko gydymo rekomendacijas (anglø kalba) galite atsisiøsti ið ÈIA.

 

——————————————————————————————————————————

 

Praneðame, kad skiltyje NARIAMS jau galite rasti medþiagà ið ðiø konferencijø:

— „Tarptautinës rekomendacijos, aktualios vaikø intensyviojoje terapijoje“ (2013 m. balandþio 5 d.)

— „Vaikø intensyviosios terapijos aktualijos“ (2012 m. gruodþio mën. 7 d.)

 

——————————————————————————————————————————

 

Patvirtintà vaikø intensyviosios terapijos gydytojo medicinos normà rasite ÈIA.

 

Patvirtintà anesteziologo-reanimatologo medicinos normà rasite ÈIA.

 

——————————————————————————————————————————

 

Sukurti elektroninio paðto adresai visiems LVRIT draugijos nariams. Platesnë informacija – telefonu Vilniuje (5) 272 0277 (kreiptis á gyd. Henrikà Ðimkø).